سوالات جامعه شناسی متوسطه

تست جامعه 2

گزینه ی صحیح را مشخص نمایید :

1-     کدام نمونه از عناصر فرهنگ باطل است که در فرهنگ واقعی ما وجود دارد .

1) بی توجهی به کنش ها    2)  مدارا با محروم شدگان از حقیقت     3) دنیاپرستی    4) ربوبیت خداوند

2- بخشی از فرهنگ که مردم به آن عمل می کنند فرهنگ .................است .

    1)فرهنگ حق     2) فرهنگ واقعی               3) فرهنگ آرمانی        4) فرهنگ باطل

3-چگونه جوامع عقاید وارزش های حقیقی رابه عرصه فرهنگ آرمانی خودوارد می کنند؟

1)باایمان به عقاید                   2) با آگاهی به عقاید          3) با تغییر عقاید           4) بادفاع از عقاید

4-بخشی ازفرهنگ که توسط مردم اجرانمی شود فرهنگ................است.

1)فرهنگ حق                        2) فرهنگ واقعی                3)فرهنگ آرمانی         4) فرهنگ باطل

5- کدامیک از نمونه های فرهنگ آرمانی زیر بیرون از فرهنگ واقعی است ؟

1)نظافت شخصی                   2) احترام به والدین             3) ناپسندبودن اسراف     4) استکبار ستیزی

6) فارابی جامعه ای راکه از فرهنگ حق برخورداراست..................می داند.

1) فرهنگ آرمانی                2)مدینه فاضله                       3) مدینه الهی                4) مدینه  حقیقی

7- ازمهم ترین ارزش های اجتماعی فرهنگ اسلامی است.

1)وفای به عهد                     2) تحمل دیگران                   3) دفاع از عدالت          4) پرهیزازباطل

8- کدامیک از نمونه های زیر  جزء فرهنگ آرمانی ولی داخل از فرهنگ واقعی جامعه است؟

1)صرفه جویی                      2) رعایت حال محیط زیست  3) غیبت نکردن            4) احترام به والدین

9-ازملاک های تشخیص حق وباطل نیست؟ 1) ازنظرعلمی قابل دفاع باشد .    2) ازنظرعملی قابل دفاع باشد . 

  3)مطابق وحی باشد .                             4) ازعقلانیت برخوردارباشد .

10-کدامیک از نمونه های فرهنگ آرمانی زیر درون فرهنگ واقعی است ؟

1)نظافت عمومی                  2) دروغ گفتن                       3) خون ریزی نکردن      4) غیبت نکردن

11-علوم اجتماعی درچه صورتی می تواند درباره فرهنگ های مختلف داوری کند ؟  

1)از ارزش های حق پیروی کند.                                        2)پدیده های صرفا تاریخی رابررسی کند.

3) محدودبه علوم تجربی نباشد.                                          4) ازعقلانیت ابزاری استفاده کند.

12- کدامیک از نمونه های زیر جزء فرهنگ آرمانی وخارج از فرهنگ واقعی جامعه است ؟

1)دیدوبازدید اعیاد            2) عبادت کردن                     3) حل شدن مشگل ترافیک         4) نظافت شخصی

13-کدام گزینه صحیح نیست؟ 1) ازمشکلات جهان امروز فاصله بین فرهنگ آرمانی با فرهنگ واقعی است.

2)فرهنگ آرمانی یک جامعه می تواند باطل باشد. 3)فرهنگ آرمانی همان فرهنگ حق است.

4)فرهنگ واقعی می تواند فرهنگ آرمانی شود.

14)کدامیک ازنمونه های زیر جزء فرهنگ واقعی جامعه وخارج از فرهنگ آرمانی است؟

1)دعاکردن                      2)ثروت اندوزی                      3) بی توجهی به امورمادی      4) رعایت حجاب

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم آذر ۱۳۹۰ساعت 23:0  توسط معلم جامعه شناسی  |